Условия за ползване на криптоматите на Пойпе ООД

Този Криптомат се поддържа от „Пойпе“ ООД с ЕИК-205728837 и адр. в гр. София 1574, ул. Кирил Божиков №20, ап. 4, представлявано от управителя Боян Келчев, с когото можете да се свържете на електронен адрес office@poype.io

Чрез нашите Криптомати можете да купите криптовалута (Bitcoin Cash; BCH) срещу фиатни пари (български левове; BGN) или да продадете криптовалута срещу фиатни пари. При продажба на криптовалута на стойност 400 лв. или повече, се изчаква едно потвърждение на транзакцията в блокчейна. Това отнема средно около 10 минути, но в редки случаи може да стигне до няколко часа.

Стойностите, които потребителския интерфейс на този Криптомат показва, са във фиатни пари (български левове; BGN) и криптовалута (Bitcoin Cash; BCH), и включват всички дължими данъци и такси: 1.5% при покупка и 4% при продажба на криптовалута, от стойността на последната.

Ако при покупка на криптовалута посочите неправилен или чужд криптовалутен адрес; или ако при продажба на криптовалута направите превод към криптовалутен адрес, различен от посочения от нас, ще извършим необратим криптовалутен превод и няма как да Ви върнем платеното.

За да видите пълния текст на Общите условия на този Криптомат на „Пойпе“ ООД, продължете надолу. С избирането на Приемам ще считаме, че познавате, разбирате и приемате напълно нашите Общи условия и се задължавате да ги спазвате.

Bitcoin Cash да бъде с Вас :)

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на Криптоматите на „Пойпе“ ООД

Общи положения

 1. Този Криптомат се поддържа от „Пойпе“ ООД с ЕИК-205728837 и адр. в гр. София 1574, ул. Кирил Божиков №20, ап. 4, представлявано от управителя Боян Келчев, с когото можете да се свържете на електронен адрес boyan@poype.io
 2. Чрез нашите Криптомати можете:
 3. След като направите Вашата заявка, ще Ви издадем разписка с подробности за операцията. Молим да имате предвид, че криптовалутните преводи отнемат от няколко минути до половин-един час. Ще получите Вашите криптовалутни единици или Вашите банкноти с кратко забавяне. Ще Ви известим с SMS за момента, в който криптовалутните единици вече са преведени на Вашия криптовалутен адрес, съответно за момента, в който можете да дойдете при Криптомата, за да получите Вашите банкноти.
 4. Стойностите, които потребителския интерфейс на този Криптомат показва, са във фиатни пари (български левове; BGN) и криптовалута (Bitcoin Cash;BCH), и включват всички дължими данъци и такси. За осъществяваните от този Криптомат операции не дължите никакви допълнителни плащания.
 5. Ако нещо се обърка или се нуждаете от допълнително съдействие, сме на Ваше разположение на следните координати:

  електронен адрес: office@poype.io

  пощенски адрес: гр. София 1574, ул. Кирил Божиков №20, ап. 4

 6. Ако Вашите потреителски права бъдат нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес www.KZP.bg
 7. Преглеждането и ползването на услуги от нашите Криптомати представлява „услуга на информационното общество“ по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставя само при изрично желание от Ваша страна, изразено от Вас чрез действията Ви в потребителския интерфейс.
 8. Всяко действие в потребителския интерфейс на нашите Криптомати представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което Вие можете да бъдете обвързани в предвидените от закона случаи.

Декларации

 1. С използването на нашите Криптомати декларирате, че разбирате, приемате изцяло и се задължавате да спазвате настоящите Условия за ползване.
 2. С използването на нашите Криптомати декларирате, че използваната от Вас криптовалута или фиатни пари са придобити законно и имате право да осъществите операции с тях.
 3. С използването на нашите Криптомати декларирате, че ще въвеждате само вярна, актуална и адекватна информация за Вас и за Вашите операции, и ще представяте ваши валидни лични документи (ако и доколкото това се изисква).
 4. Ако нямате навършени 18 години, с използването на Криптомата декларирате, че имате навършени поне 14 години и действате под надзора и с изричното съгласие на лице, което упражнява родителска грижа спрямо Вас.

Забрани

 1. Забранява се използването на нашите Криптомати за изпирането на пари или за финансирането на тероризма, както и за подпомагането и/ли прикриването на такива дейности.
 2. Изпиране на пари е всяко придобиване, владеене, държане или използване на имущество, със знание, че това имущество е резултат от престъпна дейност; както и всяко преобразуване или прехвърляне на такова имущество с цел да се укрие самото то или незаконния му произход, или да се реализират облаги от него.
 3. Тероризъм е всяка дейност, целяща или от естеството да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или да пропусне нещо.
 4. При съмнение за изпиране на пари, за финансиране на тероризма или за подпомагане на такива дейности, Вашите операции ще бъдат блокирани и всичките Ваши данни, с които разполагаме, ще бъдат предоставени на компетентните органи.

Идентификация

 1. Когато купувате криптовалута на стйност над 40 лв., както и когато продавате криптовалута на стойност над 40 лв., ще помолим да посочите Ваш GSM номер, на който да изпратим Вашия код за сигурност. За да извършим искания от Вас криптовалутен превод, съответно да позволим да изтеглите исканите от Вас банкноти, ще помолим да въведете получения от Вас код за сигурност.
 2. Когато купувате или продавате криптовалута на стйност над 1'000 лв., ще помолим освен да посочите Ваш GSM номер, също да поставите за заснемане на стъклото долу вдясно Вашия официален личен документ със снимка. За заснемането документът трябва да е прилепен точно към стъклото и никоя част от него да не се закрива.
 3. Когато купувате или продавате криптовалута на стйност над 2'000 лв., ще помолим освен да посочите Ваш GSM номер и да поставите за заснемане Вашия личен документ със снимка, също да ни разрешите да заснемем лицето Ви, докато работите с Криптомата. По време на заснемането не трябва да сте с тъмни очила, маска, качулка или друго, което закрива изцяло или отчасти лицето Ви; и трябва да гледате направо, към екрана, от обичайното растояние около половин метър.
 4. Когато купувате или продавате криптовалута на стйност над 4'000 лв., ще помолим освен да посочите Ваш GSM номер, да поставите за заснемане Вашия личен документ със снимка и да ни разрешите да заснемем лицето Ви, също да попълните Декларация за произход на средствата по Образец №1, която се попълва и подписва собственоръчно на хартиен носител или електронно, с квалифициран електронен подпис.
 5. Когато купувате или продавате криптовалута на стйност над 10'000 лв., ще помолим освен да посочите Ваш GSM номер, да поставите за заснемане Вашия личен документ със снимка, да ни разрешите да заснемем лицето Ви и да попълните Декларация за произход на средствата, също да попълните Декларация за свързаност по Образец №2, която се попълва и подписва собственоръчно на хартиен носител или електронно, с квалифициран електронен подпис.
 6. Стойностите по предходните текстове се сумират: ако Вашите операции са достигнали до съответна обща стойност, е възможно да изискаме поредната по степен идентификация, включително и ако следващата Ваша операция е с по-малка единична стойност.
 7. Ако вече сме осъществили съответната по-висока по степен на идентифиация, за Ваше улеснение при следващи операции ще я пропускаме. Това не се отнася за изпращането на нов код за сигурност при всяка следваща операция, както и за посочването какъв е произходът на средствата при сделки с единична или сумарна стойност над 4'000 лв.
 8. Използването на чужди GSM номера или чужди или невалидни лични документи, осуетяването на заснемането на лицето, както и декларирането на неверни обстоятелства, е нарушение на закона.
 9. Ще преследваме с всички допустими средства действия по предходния текст, както и всеки опит за заобикаляне, ограничаване или по друг начин осуетяване на процедурите по идентификация.
 10. В предвидените от закона случаи, както и при съмнение за действия по предходните текстове, Вашите операции ще бъдат блокирани и всичките Ваши данни, с които разполагаме, ще бъдат предоставени на компетентните органи.

Лични данни

„Пойпе“ ООД действа като Администратор на лични данни. Личните данни, които предоставяте, се предоставят доброволно от Вас и се ползват само за предоставяне на услугите, които заявявате от потребителския интерфейс на нашите криптомати.

 1. Отнасяме се отговорно към Вашите лични данни и ги защитаваме с водещи технологии и решения за информационна сигурност.
 2. Използваме информацията за извършените от Вас операции, Вашия GSM номер, а в предвидените случаи съгласно правилата за идентификация по предходните текстове – също данните от Вашите лични документи, от заснемането Ви докато работите с този Криптомат и от декларираните обстоятелства за произхода на средствата – единствено за обезпечаване на мерките против изпиране на пари и финансиране на тероризма.
 3. Не предоставяме никакви Ваши лични данни на трети страни – освен на компетентните органи в предвидените от закона случаи.
 4. Съхраняваме Вашите лични данни само в шифрован вид и само на информационни носители, базирани в Европейския съюз.
 5. Трансферът на данни между нашите Криптомати и използваните от нас информационни носители се осъществява само в шифрован вид.
 6. Съхраняваме Вашите лични данни за предвидените в закона срокове, след което ги заличаваме необратимо.
 7. Запазваме си правото да съхраняваме информация за всички извършени действия в нашите Криптомати и да използваме тази информация за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било Ваши лични данни, респективно – без това да включва възможност за Вашето (или на други потребители) индивидуално или групово профилиране.
 8. Можете по всяко време и без допълнителни условия да поискате от нас да Ви предоставим възможност да прегледате своите данни, които съхраняваме; да изискате да нанесем корекции в тях, ако са неверни, непълни или неактуални; или да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от нас, при което същите ще бъдат заличени служебно – освен ако и доколкото законът не ни задължава да запазим копие от данните за определен период от време, след изтичането на който същите ще бъдат заличени служебно. Достатъчно е да ни пишете на електронен адрес office@poype.io
 9. В случай, че правата Ви за защита на Вашите лични данни бъдат нарушени, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес www.CPDP.bg

Операции

 1. Чрез нашите Криптомати можете да купите криптовалута (Bitcoin Cash; BCH) срещу фиатни пари (български левове; BGN) или обратно – да продадете криптовалута (Bitcoin Cash; BCH) срещу фиатни пари (български левове; BGN).
 2. Този Криптомат работи с български банкноти. Можете да продадете криптовалута на стойност в български лева, кратна на 50 или 100, съответно да купите криптовалута за стойност в български лева, кратна на какъвто и да било номинал в български банкноти.
 3. Стойността на криптовалутните единици, които желаете да купите или продадете, се изчислява в реално време по текущите курсове на водещи криптовалутни борси, с които работим, като нашият курс „купува“ е намален с 4%, съответно нашият курс „продава“ е увеличен с 1.5%.
 4. Стойностите по предходния текст са окончателни и върху тях не се начисляват никакви допълнителни данъци, такси или комисионни.
 5. При заявка да купите или продадете криптовалута, в потребителския интерфейс на този Криптомат ще имате възможност да въведете кратна на 50 или 100 стойност във фиатни пари (български левове; BGN), срещу които съгласно текущия курс и процентното увеличение или намаление по предходния текст ще бъде показана съответната криптовалутна стойност.
 6. При заявка да купите криптовалута (Bitcoin Cash; BCH) на стойност посочено от Вас количество фиатни пари (български левове; BGN), ще бъде показано количеството криптовалутни единици, които ще преведем на посочения от Вас криптовалутен адрес, след като въведете в Криптомата необходимия брой български банкноти.
 7. При заявка да продадете криптовалута (Bitcoin Cash; BCH) на стойност посочено от Вас количество фиатни пари (български левове; BGN), ще бъде указано количество криптовалутни единици и ще бъде показан криптовалутен адрес, на който да ги преведете.
 8. След като бъде потвърдено въведеното от Вас в Криптомата количество банкноти (ако купувате криптовалута), ще изпратим на посочения от вас криптовалутен адрес купеното от Вас количество криптовалутни единици; съответно, след като бъде потвърден Вашият превод на необходимото количество криптовалутни единици към нашия криптовалутен адрес (ако продавате криптовалута), ще можете да изтеглите от Криптомата купените от Вас фиатни пари. Ако сте предоставили GSM номер, ще Ви известим с SMS за финализирането на операцията.

Отговорност

 1. Ограничаваме нашата отговорност до предоставянето на вярна и обективна информация за съотношението между стойността на заявените криптовалутни единици и техния еквивалент във фиатни пари, изчислен в реално време по текущите курсове на водещи криптовалутни борси, с които работим; както и до превеждането на точното количество криптовалутни единици, точно към посочения от Вас криптовалутен адрес (когато купувате криптовалута); съответно до изплащането на точното количество фиатни пари, съответстващо на преведените от Вас криптовалутни единици към посочения от нас криптовалутен адрес (когато продавате криптовалута).
 2. При допуснати технически и/ли печатни грешки ограничаваме нашата отговорност до стойността, която сте превели в криптовалутни единици на посочения от нас криптовалутен адрес или сте въвели във фиатни пари в нашите Криптомати, без срещу това ние да сме превели съответното количество криптовалутни единици или фиатни пари към Вас, изчислено на база текущите курсове на водещи криптовалутни борси, с които работим, към момента на операцията.
 3. Носите пълната отговорност, в случай, че използвате чужди GSM номера, както и чужди или невалидни лични документи; или в случай, че декларирате неверни обстоятелства; или в случай, че се опитвате да заобиколите, ограничите или по друг начин осуетите процедурите по идентификация. Такива действия, освен че ни задължават да Ви предадем на компетентните органи (и няма да се поколебаем да го направим), също поставят в риск Вашите операции – тъй като ако нещо се обърка (например угасне токът и Криптоматът блокира), ще трябва да се легитимирате въз основа на предоставената от Вас идентификация, за да получите парите си обратно.
 4. Не носим никаква отговорност, ако Ваш GSM номер или Ваш личен документ е използван от трето лице за осъществяването на операция. Ще окажем пълното дължимо съдействие на Вас и компетентните органи за събиране на цялата възможна информация за извършителя и неговото разкриване, но припомняме, че опазването на Вашите телефони и своевременното им блокиране при необходимост, както и съхранението на Вашите лични документи е Ваша отговорност, а не наша.
 5. Нашите криптомати са снабдени с технологии за разпознаването на подправени банкноти. Молим да се въздържате от опити за въвеждането на такива в Криптомата, защото това ни задължава да Ви предадем на компетентните органи (и ще го направим с удоволствие).
 6. Носите пълна наказателна отговорност, в случай, че се опитате да монтирате скимиращи устройства или по друг начин да проследите и/ли документирате информация за операциите на потребителите, както и в случай, че се опитате по какъвто и да било начин да вандализирате и/ли повредите Криптомата, да манипулирате софтуера му и/ли да проникнете без разрешение в касата му. Във връзка с горното Ви информираме, че Криптоматът е съоръжен със специализирани средства за противодействие срещу подобни деяния и за документиране на евентуалните извършители, а събраната информация се предава незабавно на компетентните органи.

Запазени права

 1. Запазваме си право по всяко време и без предупреждение да променяме дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на нашите Криптомати, в това число временно или окончателно да спираме част или всичките ни услуги с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.
 2. Запазваме си право да поставяме рекламни материали в нашите Криптомати, по начин, по който намерим за добре и не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите са собственост на рекламодателите и не съставляват очевидно нарушение на закона.
 3. Запазваме си всички права и върху нашите търговски марки, брандове, иновативни бизнес решения и всяка интелектуална и индустриална собственост, която използваме в нашите Криптомати и в инфраструктурата, която обезпечава тяхното функциониране и сигурност.

Допълнителни разпоредби

 1. Приложимо към тълкуването и прилагането на настоящите Условия за ползване е българското законодателство.
 2. Преводът на тези Условия за ползване от български език на други езици е неофициален и в случай на противоречия приложимост намира оригиналната българска версия.
 3. Страните приемат да решават всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, с разумни преговори помежду си.
 4. В случай на невъзможност да се постигне съгласие по реда на предходния текст, страните приемат спорът (доколкото не се отнася до защита на потребителски права) да бъде отнесен за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в гр. София, съгласно Устава на Съда и относимото българско законодателство.
 5. Запазваме си правото да променяме Условията за ползване, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в нашата официална web-страницата www.poype.io и в потребителския интерфейс на нашите Криптомати. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите ползването на нашите Криптомати.
 6. Условията за ползване влизат в сила 30 дни след публикуването им на официалната web-страница www.Poype.io и в потребителския интерфейс на нашите Криптомати.
 7. Тези Условия за ползване са приети (и за последен път изменяни и/ли допълвани) на 14.09.2021 г.